Generelt om optag på videregående uddannelser

Her kan du dykke ned i vigtige regler og krav, inden du søger ind. Her finder du også ansøgningsskemaerne, hvis du ønsker at søge om overflytning til IBA fra en anden uddannelsesinstitution, eller hvis du ønsker at søge ind på en uddannelse, du tidligere har været optaget på. 

Fakta

Hvis du har spørgsmål til optag, så kan du kontakte vores optag team på:

Ansøgning foregår digitalt

Ansøgning til vores uddannelser foregår digitalt via enten optagelse.dk eller via digital post. Vi modtager ikke ansøgninger per post eller almindelig e-mail. Det fremgår under den ønskede uddannelse, hvordan du søger digitalt til den pågældende uddannelse.

Det er dit ansvar at sikre at alt relevant dokumentation er vedhæftet i læselig tilstand og i verificeret tilstand. Søger du via digital post skal du være opmærksom på at alt dokumentation skal sendes i PDF format. Husk det er muligt at eftersende eller efteruploade bilag helt indtil ansøgningsfristens udløb.

Vær opmærksom på, at du modtager post via digital post eller den oplyste mail og det er dit ansvar at sikre og svare inden oplyste deadline. Kan du ikke nå at svare inden fristen eller uploade efterspurgte dokumentation inden deadline, bedes du kontakte os på optag@iba.dk hurtigst muligt. Bemærk e-mails kan havne i dit SPAM-filter.

Se vejledningen til, hvordan du sender sikker post via Digital Post på borger.dk

Overflytning med samme uddannelse fra anden uddannelsesinstitution

Du skal søge om overflytning, hvis du ønsker at fortsætte din nuværende uddannelse hos IBA Erhvervsakademi Kolding. Du skal i udgangspunktet have bestået 1. studieår af uddannelsen. Har du ikke bestået 1. studieår af uddannelsen, skal du søge om dispensation til overflytning fra den institution, du er indskrevet på.

Kontakt din nuværende institution for yderligere oplysninger omkring dette.

Betingelser for overflytning:

 • Du skal opfylde adgangskravene til uddannelsen
 • Der skal være ledige pladser på det semester af uddannelsen, du overflyttes til
 • Du skal medsende relevant dokumentation i forbindelse med behandlingen af din ansøgning om overflytning (læs nedenfor).

Du skal medsende følgende dokumentation, hvis du søger om overflytning:

 • Udfyldt overflytningsskema
 • Studiejournal over nuværende indskrivning på uddannelsen
 • Dokumentation på, at du opfylder adgangskravene til uddannelsen f.eks. eksamensbevis og andre uddannelsesrelevante papirer.
 • Dokumentation på dispensation til overflytning før 1. bestået studieår, hvis relevant.

Hvis du overflyttes til uddannelsen på IBA Erhvervsakademi Kolding, fastsætter IBA øvrige relevante vilkår ved din overflytning.

Vær opmærksom på, at du ved en overflytning skal huske at søge om SU til uddannelsen ved IBA Erhvervsakademi Kolding, da din SU afbrydes ved afgående uddannelsesinstitution.

Vær opmærksom på reglen om dobbeltnormeret studietid. Læs mere om denne regel under ’Dobbeltnormeret studietid og dispensation’.

Genindskrivning (Bestået 1. år af uddannelsen)

Du skal søge om genindskrivning, hvis du søger ind på en uddannelse, du tidligere har været indskrevet på og har bestået hele 1. studieår af uddannelsen.

Betingelser for genindskrivning:

 • Du skal opfylde adgangskravene til uddannelsen
 • Der skal være ledige pladser på det semester af uddannelsen, du genindskrives på
 • Medsende relevant dokumentation i forbindelse med behandlingen af din ansøgning om genindskrivning (læs nedenfor)
 • Der skal i udgangspunktet være gået 5 måneder fra din udmeldelse af uddannelsen til ny uddannelsesstart*.

Du skal medsende følgende dokumentation, hvis du søger om genindskrivning:

 • Udfyldt genindskrivningsskema
  • Har din tidligere uddannelsesinstitution udmeldt dig af uddannelsen, eller stod du til at blive udmeldt, skal du beskrive og dokumentere, hvordan dine forudsætninger for gennemførsel er væsentligt forbedret.
  • Har du selv meldt dig ud af uddannelsen behøver du ikke oplyse yderligere om årsagen.
  • *Søger du om genindskrivning, før der er gået 5 måneder fra udmeldelse til ny uddannelsesstart, skal du ydermere beskrive, hvorfor du skal have dispensation for dette krav.
 • Studiejournal over tidligere indskrivning på uddannelsen
 • Dokumentation på, at du opfylder adgangskravene til uddannelsen f.eks. eksamensbevis og andre uddannelsesrelevante papirer.

Vær opmærksom på reglen om dobbeltnormeret studietid. Læs mere om denne regel under ’Dobbeltnormeret studietid og dispensation’.

Ansøgningsfristen ved genindskrivning er 1. marts klokken 12.00 ved sommeroptag og 1. december klokken 12.00 ved vinteroptag.

Ansøgningsskemaet og relevante eksamenspapirer mm. skal sendes via Digital Post via www.borger.dk  i PDF-format. Søg på: IBA – Erhvervsakademi Kolding. Bemærk: Dokumenter som ikke er i PDF-format, vil ikke kunne godkendes og vil ikke blive behandlet. Eksamensbeviser skal være verificeret (stemplet og underskrevet fra uddannelsesinstitutionen).

I beskeden i Digital Post bedes du indsætte din mailadresse og telefonnummer.

Genindskrivningsansøgninger følger ikke den normale optagelsesprocedure, hvorfor ledige pladser vil blive udfyldt løbende. Det er derfor en fordel for dig, hvis du søger så tidligt som muligt.

Hvis du genindskrives på uddannelsen, fastsætter IBA Erhvervsakademi Kolding øvrige relevante vilkår ved din genindskrivning.

Genoptagelse (Stoppet før 1. studieår af uddannelsen)

Du skal søge om genoptagelse, hvis du søger ind på en uddannelse, du tidligere har været indskrevet på og ikke har bestået 1. studieår.

Betingelser for genoptagelse:

 • Du skal opfylde adgangskravene til uddannelsen
 • Der skal være ledige pladser på det semester, du genoptages på
 • Genoptages du ikke på første semester, kan du kun genoptages, hvis IBA udbyder det relevante semester på uddannelsen
 • Du skal medsende relevant dokumentation i forbindelse med behandlingen af din ansøgning om genoptagelse (læs nedenfor)
 • Der skal i udgangspunktet være gået 5 måneder fra din udmeldelse af uddannelsen til ny uddannelsesstart*.

Du skal medsende følgende dokumentation, hvis du søger om genoptagelse:

 • Udfyldt genoptagelsesskema
  • Har din tidligere uddannelsesinstitution udmeldt dig af uddannelsen, skal du beskrive og dokumentere, hvordan dine forudsætninger for gennemførsel er væsentligt forbedret.
  • Har du selv meldt dig ud af uddannelsen behøver du ikke oplyse yderligere om årsagen.
  • *Søger du om genoptagelse, før der er gået 5 måneder fra udmeldelse til ny uddannelsesstart, skal du ydermere beskrive, hvorfor du skal have dispensation for dette krav.
 • Studiejournal over tidligere indskrivning på uddannelsen
 • Dokumentation på, at du opfylder adgangskravene til uddannelsen f.eks. eksamensbevis og andre uddannelsesrelevante papirer.

Vær opmærksom på reglen om dobbeltnormeret studietid. Læs mere om denne regel under ’Dobbeltnormeret studietid og dispensation’.

Ansøgningsfrist for studiestart i august er 15. marts kl. 12.00. Du skal søge via optagelse.dk og uploade ovenstående dokumentation og genoptagsskema.

Ansøgningsfrist for studiestart i januar er 1. december kl.12.00. Du skal søge via ansøgningsskema, som du finder under den enkelte uddannelse og vedhæfte ovenstående dokumentation og genoptagelsesskema. 

Ansøgningsskemaet og relevante eksamenspapirer mm. skal sendes via Digital Post via www.borger.dk  i PDF-format. Søg på: IBA – Erhvervsakademi Kolding. Bemærk: Dokumenter som ikke er i PDF-format, vil ikke kunne godkendes og vil ikke blive behandlet. Eksamensbeviser skal være verificeret (stemplet og underskrevet fra uddannelsesinstitutionen).

I beskeden i Digital Post bedes du indsætte din mailadresse og telefonnummer.

Hvis du genoptages på uddannelsen, fastsætter IBA Erhvervsakademi Kolding øvrige relevante vilkår ved din genoptagelse.

Hvis du har en kandidatuddannelse

Har du allerede gennemført en kandidatuddannelse, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du søger om optagelse til (kandidatreglen).

Du kan søge om dispensation for kandidatreglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Fristen for at søge om dispensation for kandidatreglen er 15. marts kl. 12.00 for sommeroptaget og 1. november kl. 12.00 for vinteroptaget.

Hvis du ønsker at søge om dispensation for kandidatreglen, skal du uploade din dispensationsansøgning sammen med dokumentationen for usædvanlige forhold til din ansøgning. 

Når vi behandler din dispensationsansøgning, vurderer vi, om du har dokumenteret usædvanlige forhold, der bevirker, at du ikke længere kan anvende den gennemførte kandidatuddannelse. Dokumentationen kan fx være en lægeerklæring eller udtalelse fra speciallæge. Vær opmærksom på, at arbejdsløshed eller et ønske om optagelse på en anden uddannelse ikke vil kunne give dispensation.

Dobbeltnormeret studietid og dispensation

Når man påbegynder en uddannelse, har man som udgangspunkt det, der svarer til den dobbelte tid af den normerede studietid til at færdiggøre den pågældende uddannelse. Hvis den pågældende uddannelse har en normeret studietid på 2 år, så har du 4 år til at færdiggøre uddannelsen, fra den dag, du første gang begyndte på den pågældende uddannelse.

Hvis du ønsker at blive overflyttet i løbet af din uddannelse, eller hvis du afbryder din uddannelse i uddannelsesforløbet og ønsker at blive genindskrevet eller genoptaget på samme uddannelse senere, så skal du søge om dispensation, hvis din samlede uddannelsestid på den pågældende uddannelse overstiger det dobbelte af normeret studietid.

Dispensationsansøgningen er et dokument, du selv skriver, hvor du forklarer, hvorfor der skal dispenseres for afslutningstidspunktet – årsagen skal være begrundet i usædvanlige forhold eller lignende.

Genberegning af gennemsnit og nedjustering

For dig, der afslutter din gymnasiale eksamen efter 1. maj 2022 og efterfølgende supplerer via gymnasial supplering (GS), HF-enkeltfag eller lignende, gælder reglen om genberegning af karaktergennemsnit.

Reglen betyder, at hvis det genberegnede gennemsnit er lavere end det oprindelige gennemsnit, vil det være det nye, der gælder, når du søger ind på en videregående uddannelse. Er det genberegnede gennemsnit højere end det oprindelige gennemsnit, ændres dit gennemsnit ikke. Du skal derfor være opmærksom på, at du ikke kan forbedre dit gennemsnit via supplering. Bemærk dog, at dit gennemsnit kun bliver genberegnet, hvis suppleringsfaget er et specifikt adgangskrav til den uddannelse, du søger optagelse på.

Hvis din gymnasiale eksamen er afsluttet før 1. maj 2022, er du ikke omfattet af den nye regel om genberegning af karaktergennemsnit.

Standby-plads og tilsagn

Ønsker du at søge om en standby-plads betyder det, at du kommer på en venteliste, hvis der ikke kan tilbydes plads til alle på det ønskede studie. Du vil blive tilbudt en plads på uddannelsen, hvis andre takker nej til den tilbudte studieplads.

Hvis ikke du bliver tilbudt en studieplads ved det pågældende optag, modtager du et tilsagnsbrev via digital post om, at du er garantere en plads på uddannelsen til næste studiestart. Du skal dog huske at ansøge igen og uploade tilsagnsbrevet og markere, at du har tilsagn til uddannelsen. Søger du ikke rettidigt, vil tilsagnet annulleres.

Hvis du får tilbudt en studieplads, og du siger nej til studiepladsen, så mister du din standby-plads og modtager derfor ikke et tilsagn til det kommende optag.

Vær dog opmærksom på, at hvis du vælger at søge om en standby-plads og får tilbudt en standby-plads, bliver du ikke optaget på en lavere prioritet, selvom du opfylder betingelserne for optagelse på den pågældende uddannelse.

Har du en kandidatuddannelse og dermed er berørt at kandidatreglen, kan du ikke søge en standby-plads.

Vi har ikke standby-pladser på vores 1½-årige top-up professionsbacheloruddannelser eller uddannelser med vinteroptag.

Søg om merit – efter du er optaget på uddannelsen

Ved ansøgning om optag til videregående uddannelse, skal du angive i din ansøgning på www.optagelse.dk – eller vores ansøgningsskema ved f.eks. vinter- og efteroptag – at du tidligere har læst uddannelse på tilsvarende eller højere niveau med henblik på meritvurdering.

Hvis du optages på en af vores uddannelser og accepterer din studieplads, vil du blive kontaktet af den relevante medarbejder fra IBA Erhvervsakademi Kolding.

Du skal vedlægge de studieordninger og fagbeskrivelser, der var gældende det år, du gennemførte fag, modtog eksamensbeviser og anden relevant uddannelsesmæssig dokumentation.

Hvis du ønsker at søge merit for beskæftigelse, skal du desuden vedlægge CV, en udtalelse fra leder samt kopi(er) af ansættelseskontrakt(er), som kan indgå som dokumentation for relevant erhvervserfaring.

Der kan ikke foretages en forhåndsmeritvurdering af dine beståede uddannelseselementer på tilsvarende eller højere niveau. Meritvurdering vil kun blive foretaget, hvis du optages på en af vores uddannelser og accepterer din tilbudte studieplads.

Kontakt

 • IBA optagskontor
  IBA optagskontor
  Ved spørgsmål til uddannelse, adgangskrav eller karrieremuligheder.