Kvalitetspolitik

Formålet med kvalitetspolitiken er at etablere et fælles grundlag og begrebsapparat for kvalitetsarbejdet på IBA, med henblik på at sikre arbejdet med uddannelsernes kvalitet og relevans.

Fakta

Kvalitetspolitikken opstiller IBA's kvalitetsprofil, og indeholder målene for kvalitetsarbejdet. Kvalitetspolitikken konkretiseres i 9 delpolitikker med tilhørende kvalitetsmål. Det løbende kvalitetsarbejde (Plan – Do – Check – Act) beskrives, herunder de tilhørende kvalitetsdokumenter og årsrytmen. Organiseringen af kvalitetsarbejdet beskrives, herunder roller og ansvar.

Kvalitetsarbejdets grundtanke er systematisk og vedvarende udvikling, samtidig med et tilstrækkeligt bagudrettet fokus for at indfri de lovgivningsmæssige krav om dokumentation.

IBA's ambition er at skabe kvalitet og relevans alle steder, hvor studerende og samarbejdspartnere møder IBA - fra ansøgning og optag over studiestart, studievejledning, læring, pædagogik, didaktik og til administration, karriere vejledning og livslang læring. Kvalitetsarbejdet sikrer systematiske og begrundede metoder og procedurer hertil.

Hermed er kvalitetsarbejdet med til at udvikle undervisningen og alle de aktiviteter, der har indflydelse på de studerendes læring. Kvalitetssystemet skal beskrive indholdet samt de processer og procedurer, der sikrer, at relevante problemstillinger og udfordringer løbende indfanges, og at de fastsatte mål nås.

Studerende, erhvervsliv og samfundet generelt har en fælles interesse i at sikre høj faglig kvalitet og relevans i undervisningen og i uddannelsesforløb, der kan udfordre den enkelte til at indfri sit potentiale. Det er en helt afgørende succesparameter for IBA, at de studerende opnår de nødvendige forudsætninger for at komme i relevant beskæftigelse eller videreuddannelse i Danmark såvel som i udlandet.

Kvalitetspolitikken er et ledelsesredskab, som handler om at tilføre værdi og styrke de studerendes viden, kompetencer og færdigheder. Kvalitetspolitikken handler ikke om kontrol og styring; men om at tilføre værdi til undervisningens faglighed, til uddannelsens videngrundlag og relevans og til studiemiljøet.

Kvalitetspolitik

Karakterer, evalueringer, gennemførelse, m.m.

Se et overblik over karakterer, evalueringer, gennemførelse, m.m. på IBA's fuldtidsuddannelser her.

Se et overblik over karakterer, evalueringer, m.m. på IBA's efteruddannelser her.

Kontakt