Handelsbetingelser – IBA Erhvervsakademi Kolding

Generelle oplysninger:

IBA Erhvervsakademi Kolding

CVR: 31 64 21 24

Adresse: Havneparken 1, 6000 Kolding

Mail: iba@iba.dk

Tlf. nr.: 72 11 82 90

Cookiepolitik

Privatlivspolitik for IBAs hjemmeside

Privatlivspolitik for studerende ved IBA Erhvervsakademi Kolding

1. Køb af fagmoduler

1.1. Hvilke køb er omfattet af disse betingelser

Disse handelsbetingelser omhandler køb af fagmoduler på efter- og videreuddannelsesprogrammer udbudt af IBA. Studerende ved fuldtidsuddannelserne og hold, hvor der er indgået individuel aftale med en virksomhed om køb, er således ikke omfattet. Den vare, der indgås aftale om, er et fagmodul bestående af undervisning såvel som adgang til digitalt indhold på den anvendte digitale læringsplatform. Der er således tale om en samlet ydelse.

1.2 Tilmelding

Tilmelding foretages ved at udfylde tilmeldingsformularen på IBAs hjemmeside. Når den studerende accepterer handelsbetingelserne i forbindelse med tilmelding, accepteres desuden, at dokumentation for opfyldelse af adgangskrav til fagmodulet skal fremsendes forud for kursusstart, og at adgang til undervisning og eksamen mistes, hvis kursusgebyret ikke betales, jf. afsnit 3.

1.3 Indgåelse af aftale

Aftalen om køb indgås mellem IBA og den studerende, der tilmelder sig fagmodulet. Aftalen er bindende fra tilmeldingstidspunktet, idet aftalen dog fra IBAs side er betinget af, at den studerende opfylder adgangskrav, samt at der er ledige pladser på fagmodulet. Når tilmeldingen er behandlet, og det er konstateret, at den studerende opfylder adgangskrav og at der er ledige pladser på fagmodulet, accepteres tilmeldingen. Når IBA accepterer tilmeldingen,hvilket den studerende orienteres om via e-mail, er aftalen om køb bindende for begge parter, med mindre den studerende overholder reglerne for benyttelse af fortrydelsesretten, jf. afsnit 4. IBA kan til enhver tid træde tilbage fra aftalen, hvis fagmodulet ikke oprettes, eller hvis fagmodulet aflyses, jf. afsnit 1.4.

1.4 Oprettelse / aflysning af fagmodul

Alle fagmodulers oprettelse afhænger af antal tilmeldinger til fagmodulet. Når en studerende har tilmeldt sig et fagmodul, vil den studerende forud for kursusstart modtage information om fagmodulets oprettelse. Hvis fagmodulet ikke oprettes, eller hvis det efterfølgende aflyses, oplyses dette på den e-mailadresse, der er opgivet ved tilmelding, og den studerende får mulighed for at tilmelde sig et andet fagmodul eller refusion af betaling. Den studerende kan ikke gøre nogen form for krav gældende mod IBA i det tilfælde, hvor et fagmodul ikke oprettes eller må aflyses, bortset fra krav på tilbagebetaling af kursusgebyr eller eventuel indbetalt difference ved brug af enten Omstillingsfonden eller tilbud om at benytte ikke-refunderet kursusgebyr ved tilmelding til nyt fagmodul jf. afsnit 4.3.

1.5 Varighed og undervisningsform

Den pædagogiske tilrettelæggelse af fagmodulet kan variere, men den samlede studietid til undervisning, læsning, forberedelse og eksamensforberedelse er den samme uanset den pædagogiske tilrettelæggelse.

2. Levering

IBA betragter levering af ydelsen som påbegyndt og varen taget i brug ved første planlagte undervisningsdag (uanset den studerendes fremmøde) eller når den studerende første gang logger på den digitale læringsplatform.

3. Betaling

En forudsætning for at en studerende kan deltage i undervisningen og gå til eksamen i fagmodulet er, at der erlægges betaling.

3.1 Privatpersoner

Betaling foretages for privatpersoners vedkommende via faktura. Fakturaen sendes tidligst ved fagmodulets oprettelse, dog først når IBA har accepteret tilmeldingen, jf. afsnit 1.3. Erlægger køber ikke betaling i rette tid, vil den studerende ikke have mulighed for at deltage i undervisningen eller gå til eksamen i fagmodulet. Betaling opkræves uanset studieaktivitet.

3.2 Firmabetaling

Ved firmabetaling vælges betaling enten via kort, faktura eller EAN-faktura. Ved brug af tilbud om benyttelse af ikke-refunderet kursusgebyr til nyt fagmodul udstedes faktura eller EAN-faktura ved eventuel difference. Ved udstedelse af faktura / EAN-faktura, sendes denne direkte til firmaet tidligst ved fagmodulets oprettelse, dog først når IBA har accepteret tilmeldingen, jf. afsnit 1.3. Erlægger køber ikke betaling i rette tid, vil den studerende ikke have mulighed for at deltage i undervisningen eller gå til eksamen i fagmodulet. Betaling opkræves uanset studieaktivitet.

3.3 Jobcenter og A-kasser

Fakturering til jobcenter og A-kasser sker kun efter forudgående aftale og med angivelse af kontaktperson. Vi henviser til Uddannelses- og Forskningsministeriets side med de relevante tilmeldingsblanketter og information om betalingsloven (bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats): https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/betalingsloven

3.4 Omstillingsfonden

Ved tilmelding til et fagmodul med Omstillingsfonden som betaler, opkræves Omstillingsfonden direkte. Den studerende skal ved tilmelding erklære på tro- og love, at vedkommende er berettiget til at modtage midler fra Omstillingsfonden til betaling af fagmodulet. I tilfælde af at den studerende overskrider sin årlige kvote ved tilmelding, påhviler det den studerende at betale differencen. Betaling af difference foretages via faktura. Det påhviler den studerende at betale eventuelle omkostninger i tilfælde af, at IBA bliver bekendt med, at de oplysninger, den studerende har erklæret på tro og love, er ukorrekte. I tilfælde af at den studerende har erklæret ukorrekte oplysninger på tro og love, kan den studerende blive retsforfulgt for dokumentfalsk.

4. Fortrydelsesret

4.1 Forbrugere (privatbetaling)

Det følger af lov om forbrugeraftaler, at en studerende har 14 dages fortrydelsesret fra det tidspunkt, hvor IBA har accepteret tilmeldingen, og en bindende aftale er indgået. Fra det tidspunkt, hvor levering er påbegyndt, bortfalder den studerendes fortrydelsesret, dog jf. afsnit 4.3. IBA tilbyder desuden den studerende ret til at træde tilbage fra aftalen uden begrundelse frem til det tidspunkt, hvor levering påbegyndes, jf. vilkår for levering i afsnit 2 og fortabelse af fortrydelsesret i afsnit 4.3.

Benyttelse af fortrydelsesretten

For at udøve fortrydelsesretten skal den studerende meddele IBA sin beslutning om, at fortrydeaftalen om køb klart og utvetydigt (via postbesørget brev eller e-mail). Se kontaktoplysninger nedenfor. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten er sendt inden fortrydelsesfristen er udløbet. Til IBA Att: Studieadministration EVU, Havneparken 1, 6000 Kolding eller evu@iba.dk For at udøve fortrydelsesretten skal den studerende oplyse tilmeldings-id, hvilket fremgår af e-mails med betalingspåmindelse og ordrebekræftelse.

4.1.1 Følger af fortrydelse og tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis den studerende udøver sin fortrydelsesret rettidigt, refunderes alle modtagne betalinger uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor meddelelse om beslutning om fortrydelse er modtaget. Ved brug af midler fra Omstillingsfonden eller tilbud om at benytte ikke-refunderet kursusgebyr ved tilmelding til nyt fagmodul, refunderes udelukkende eventuel indbetalt difference. Tilbagebetaling sker med samme betalingsmiddel som ved den oprindelige transaktion, medmindre den studerende udtrykkeligt har indvilget i andet. Under alle omstændigheder pålægges den studerende ikke yderligere gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

4.2 Firmabetaling

Framelding med fuld refusion af evt. foretaget betaling kan foretages frem til, at den studerende har taget varen i brug, jf. vilkår for levering i afsnit 2. Framelding efter dette tidspunkt medfører fuld betaling af fagmodulet. Ved brug af tilbud om at benytte ikke refunderet kursusgebyr ved tilmelding til nyt fagmodul, refunderes udelukkende eventuel indbetalt difference. Firmabetaling er ikke omfattet af forbrugeraftaleloven, men betegnes som et erhvervsforhold.

4.3 Fortabelse af fortrydelsesret

Når en studerende tilmelder sig et fagmodul, afgives samtykke til, at IBA kan påbegynde levering af kursusydelsen ved at fremsende login-oplysninger til den digitale læringsplatform. Når den studerende herefter første gang tager varen i brug, kan fortrydelsesretten ikke længere benyttes, da kursusydelsen i så fald betragtes som leveret (jf. afsnit 2). Ved accept af handelsbetingelserne i forbindelse med køb af fagmodul hos IBA, accepterer den studerende vilkårene for fortabelse af fortrydelsesret. Den studerende modtager en e-mailkvittering på at have accepteret denne betingelse for købet.

5. Priser

Priser på fagmoduler findes under 'Tilmelding' på hvert enkelt fagmodul. Der skal ikke betales moms på de udbudte fagmoduler.

6. Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med IBA, er det nødvendigt, at vi behandler en række oplysninger om dig. Du kan finde IBAs persondatapolitik nederst på denne side: https://www.iba.dk/fuldtidsuddannelser/cookie-og-privatlivspolitik

7. Klageadgang

Ved klage ifm. køb, kontakt evu@iba.dk.

8. Kontaktoplysninger

Ved spørgsmål til køb, kontakt evu@iba.dk.

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 09. juni 2020.