Forskning, udvikling og innovation

IBAs uddannelser skal udbydes på et videngrundlag, der er erhvervs- og professionsbasseret samt udviklingsbaseret. Videngrundlaget er således et centralt begreb for akademiets virke. Arbejdet med forskning, udvikling og innovation har derfor til formål at styrke og udvikle uddannelsernes videngrundlag samt omsætte videngrundlaget gennem samarbejder med virksomheder.

Ambitioner og strategiske mål

IBAs kerneydelser indenfor forskning og innovation skal have en væsentlig indvirkning på akademiets værdiskabende samspil med det aftagende arbejdsmarked og det omgivende samfund, herunder:

  • Styrkelse og understøttelse af uddannelsernes videngrundlag
  • Innovation
  • Fortsat udvikling af rammerne for FUI-aktiviteter.

Med udgangspunkt i vores uddannelser indenfor:

  • Marketing og kommunikation
  • IT, multimedie og design
  • Finans og økonomi
  • Efter-/ videreuddannelse
  • Produktion.

Erhvervsakademi Koldings tilgang til forskning og udvikling funderet i både den markeds- og ressourcebaserede tilgang i samspil med lokale og internationale aktører.

På Erhvervsakademi Kolding hænger vores undervisning sammen med vores praksis og vores forskning og udviklingsarbejde koncentrerer derfor sig om ovennævnte områder.

Varetagelsen af de praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter har til formål at tilvejebringe ny viden og konkrete løsninger på udfordringer i de erhverv, som akademiets uddannelser retter sig i mod.

Innovationssamarbejder med virksomheder er forankret i akademiets overordnede strategi og har til formål at understøtte videnbaseret innovation, hvor forskning og ny viden omsættes til produkter, arbejdspladser og værdi i erhvervslivet.

Mere information

Læs mere om IBAs arbejde med forskning, udvikling og innovation:

Samspil mellem forskning, uddannelse og arbejdsmarked

Kontakt