Eksamen

Du indstilles automatisk til eksamen, når du er studerende på Akademiuddannelserne.

Fakta

Læs om:

  • Eksamensresultat
  • Sygdom
  • Ikke bestået eksamen
  • Klagemuligheder

IBA tilbyder:

Eksamensresultat for skriftlig eksamen

Dit skriftlige eksamensresultat er typisk klar 3-3½ uge efter eksamensdatoen. Så snart din karakter er frigivet, vil du kunne se din karakter på WISEflow. Efterfølgende modtager du karakteren i din e-Boks.

Vær opmærksom på, at vi ikke må oplyse eksamenskarakterer pr. telefon – men at du får besked så snart din karakter er frigivet.

Sygdom

Du skal kontakte os inden din eksamen starter samt sende et begrundet afbud eller en lægeattest, som er gældende på eksamensdatoen. Således kan du blive indstillet til sygeeksamen. Du modtager bekræftelse fra uddannelseskoordinatoren samt besked om ny eksamen. Ny eksamen vil finde sted i næstkommende eksamenstermin (typisk januar eller juni måned). Hvis du ikke melder dig syg forud for din eksamen, og dermed udebliver, så har du brugt et eksamensforsøg.

Ikke bestået eksamen

Du har 2 eksamensforsøg inkluderet i din deltagerbetaling. Består du ikke din eksamen første gang, så har du et ekstra eksamensforsøg uden beregning. Du modtager besked om eksamensforsøget fra uddannelseskoordinatoren, som du også tilmelder dig hos.

Overvej om du bør følge faget på ny, og dermed ruste dig bedre til den kommende eksamen. Kontakt evt. studievejlederen.

Klagemuligheder

Klager over forhold ved eksamen skal være skriftlige og begrundede. Eksamensklagen skal sendes pr. mail til din uddannelseskoordinator på IBA. Klagen skal indgives senest to uger efter eksamensresultatet er bekendtgjort fra os.

Særlige prøvevilkår

Studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation for prøvevilkår. Skriftlig ansøgning ledsaget af dokumentation (fx lægeattest, udtalelse fra tale-, høre-, ordblinde- eller blindeinstitut el.lign.) sendes til uddannelseskoordinatoren senest 3 uger før eksamensdagen.

Privatisteksamen

Du kan blive eksamineret i et fag på Akademiuddannelsen uden at modtage undervisning i faget – dette kaldes privatisteksamen.
Gebyret for eksamen er DKK 4.900 pr. eksamen uanset om det er skriftlig eller mundtlig eksamen.

Mere info

Se eksamensbekendtgørelsen for uddybende information om eksamen eller kontakt en uddannelseskoordinator hos IBA.

Kontakt

  • Gitte Valentin Sørensen
    Gitte Valentin Sørensen
    Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser