Styrk dine kompetencer indenfor projektledelse Diplomuddannelse for projektledere

Arbejdsmarkedets krav til professionelle og kompetente projektledere, der kan styre, planlægge, lede og evaluere komplekse projekter er stadigt stigende.

Med denne projektlederuddannelse får du indsigt i, hvordan du driver et projekt og får også forståelse for, hvordan organisationens struktur og kultur har betydning for projektarbejdsformen.

Denne uddannelse er en Diplom i ledelse, hvor indholdet er specielt tilrettelagt i forhold til projektledelse. Alle moduler er tonet i forhold til de særlige udfordringer man står overfor som leder, mellemleder eller når du arbejder med projekter i en virksomhed eller organisation.

Fakta

Ta' en uddannelse, der matcher arbejdsmarkedets krav til professionelle og kompetente projektledere.

 • Uddannelsen er en Diplom i ledelse, hvor indholdet er specielt tilrettelagt i forhold til projektledelse.

Via en professionel undervisning kombineres dine praktiske erfaringer med teori, og du fornyr dine leder- og kommunikationsevner, får styr på den strategiske projektledelse og finder ud af, hvordan du anvender portefølje- og programledelse bedst muligt.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i projektledelse består af:

 • 6 obligatoriske fag a 5 ECTS (30 ECTS)
 • 3 udvalgte valgfag a 5 ECTS (15 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Herunder kan du læse om uddannelsens moduler og hvordan du tilmelder dig.

Projektledelse (Projektledelse 1 - Planlægning og styring)

Succesfuld gennemførelse af projekter kræver, at man kan sit håndværk.

På dette diplommodul lærer du at anvende analyseredskaber til at sikre et solidt projektgrundlag, og løbende styring af projektet frem mod de opstillede mål.

Du kommer til at lave en projektbeskrivelse på et konkret projekt fra din egen hverdag – et projekt, som du kan være leder af eller deltage i.

Du lærer om:

 • Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets faser, processer og struktur ved etablering, udvikling og afslutning af projekter.
 • Projektorganisering, strukturering, økonomisk vurdering og faseopdeling.
 • Projektstyring, opfølgning på resultater, økonomi, ressourceforbrug og dokumentation

TILMELD DIG FAGET HER

Lederkommunikation - Det personlige lederskab 1 (Projektledelse 2 - Lederskab og kommunikation)

Succesfuld gennemførelse af projekter kræver andet og mere, end at kunne sit håndværk. På dette diplommodul lærer du at håndtere ledelsesudfordringer, så du kan drive et projekt frem til et ønsket resultat via involvering, motivation og kommunikation i forhold til såvel interne som eksterne interessenter.

Du kommer til at arbejde med konkrete problemstillinger fra din hverdag som projektleder med fokus på egne kommunikative kompetencer i relation til egen ledelsesidentitet og egne ledelsesmæssige udfordringer.

Du lærer om:

 • Personligt lederskab og kommunikative kompetencer
 • Ledelsesteorier, motivation og kommunikation
 • Projektlederrollen med fokus på begreber som deltagelse, involvering, ansvar og motivation og disses betydning i relationerne mellem projektmedarbejdere og projektleder
 • Beslutningstagen, konflikter og magt og hvordan disse forhold er centrale for den måde, hvorpå projektlederen kommunikerer beslutninger og synliggør beslutningsgrundlag.

TILMELD DIG FAGET HER

Den professionelle relation - Ledelse og medarbejdere 1 (Forandringsprocesser og projekter 1 - Gruppe- og individniveau)

Projekter medfører som oftest forandringer – og forandringer bliver ofte møde med modstand, berettiget eller uberettiget. På dette diplommodul lærer du at forstå forandringsprocesser på gruppe- og individniveau og udnytte denne viden til at håndtere forskellige niveauer af forandringsmodstand eller –parathed.

Du kommer til at arbejde med konkrete problemstillinger fra din hverdag som projektleder med fokus på forstå, reflektere og handle strategisk i forhold til det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejderne indbyrdes, når forandringens vinde blæser.

Du lærer om:

 • Ledelsesroller, opgaver, dilemmaer og muligheder i forandringsprocesser
 • Positioner og relationer i organisationer – teams, magt, konflikter, projektlederens krydsfelt
 • Ledelse, selvledelse og medledelse
 • Forandringsparathed - barrierer og motivation
 • Forandringsstrategier, ledelse af forandringsprocessen, forandringskommunikation.

TILMELD DIG FAGET HER

Læring og kompetenceudvikling - Ledelse og medarbejdere 2 (Forandringsprocesser og projekter 2 - Samfunds- og organisationsniveau)

Hvordan får vi ikke blot individer i en organisation til at arbejde med forandringer – men gennem udvikling og læring skabt en lærende organisation?

På dette diplommodul udvikler du kompetencer til at arbejde med de forandrings- og læringsprocesser i organisationen, som projekter medfører og påvirkes af.

Du kommer til at arbejde med konkrete problemstillinger fra din hverdag som projektleder med fokus på at kunne iagttage, analysere og arbejde med forandrings- og læringsprocesser som en naturlig del af et projekt med henblik på at skabe forankring af forandringer, som projekter har medført i organisationen.

Du lærer om:

 • Læring og lærings- og kompetenceudvikling i organisationer
 • Forandringsprocesser generelt
 • Forandringsteorier - omverdens analyse, den åbne systemmodel, Leavitt-Ry modellen
 • Perspektiver på organisatorisk forandring – typer af forandringer, forandringslogik og centrale elementer i planlagt forandring.

TILMELD DIG FAGET HER

Organisation og processer - Ledelse og organisation 1 (Projekter i organisationen 1 - Processer og kultur)

Normalt siger man, at det tager flere år at ændre en organisations kultur. Men det er muligt at påvirke kulturen i en ny retning ved hjælp af helt konkrete tiltag – men for at det skal lykkes, er man nødt til at kende til nogle af de grundvilkår, der gør sig gældende.

Du kommer til at arbejde med konkrete problemstillinger fra din egen hverdag for at opnå forståelse for hvordan organisationers processer, kultur og værdier påvirker og påvirkes af projektarbejdsformen.

Du lærer om:

 • Teorier om og perspektiver på organisationers kultur og værdier og deres betydning for projektarbejde
 • Projekters betydning for og (mulige) påvirkning på organisationens kultur
 • Virksomhedskultur og værdiers betydning for udviklingsprocesser og interventionsmuligheder.

TILMELD DIG FAGET HER

Styring og strategi - Ledelse og organisation 2 (Projekter i organisationen 2 - Struktur og organisering)

Mange ledelser drømmer om, at deres organisation kunne flyttes hurtigere i forhold til markedet, konkurrenter og de øvrige omgivelser og blive bedre end de andre spillere på markedet.

På dette diplommodul lærer du at arbejde med projekter som arbejdsform i forhold til at flytte virksomheden mest muligt i forhold til strategien med færrest mulige ressourcer.

Du kommer til at arbejde med konkrete problemstillinger fra din egen virksomhed i forhold til at få udmøntet en strategi via projektarbejdsformen.

Du lærer om:

 • Teorier om og perspektiver på organisationers struktur, styring og strategi og deres betydning for projektarbejde
 • Projekters betydning og funktioner i en organisation i forbindelse med strategisk udvikling og forandring
 • Projekter som udviklingsrum for nye løsninger på kendte opgaver og for udvikling af hensigtsmæssige måder at løse nye opgaver på.

TILMELD DIG FAGET HER

Strategisk ledelse (Program- og porteføljeledelse 1 - Strategisk projektledelse)

Organisationer, der arbejder projektorienteret, har brug for program- og porteføljestyring for at skabe overblik og klare prioriteringer, så man undgår projektforstoppelse.

Du kommer til at arbejde med konkrete problemstillinger og udfordringer i egen organisation i forhold til at vurdere modenhed, governance og benefit management i et større perspektiv.

Du lærer om:

 • Sammenhængen mellem virksomhedens strategi og Program- og Porteføljestyringen
 • Definition af Program- og Porteføljeledelse og organisering heraf
 • Program- og Porteføljeprocesser, discipliner og vidensområder
 • Portefølje Governance og Benefit Management
 • Project Office (PO) funktionsområde.

TILMELD DIG FAGET HER

Professionelt lederskab - Det personlige lederskab 2 (Program- og porteføljeledelse 2 - Professionelt lederskab)

Hvilke kompetencer skal en projektleder, en programleder eller en porteføljeleder besidde for at udøve professionelt lederskab i en organisation, der har eller ønsker at få styr på projektmylderet?

Du kommer til at inddrage problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation, for at give stof til refleksion, samt for at forankre læring og udvikling i egen praksis i forhold til såvel projektledelse som program- og porteføljeledelse.

Du lærer om:

 • Projektmodenheden og dens betydning for program- og porteføljeledelsens vilkår
 • Program- og Porteføljeledelsens ansvars- og fokusområde i forhold til egen praksis og vilkår
 • Professionelt lederskab for program- og porteføljeledere set i lyset af historisk forankrede ledelsesteorier
 • Strategier og teorier om kvalifikations- og kompetenceudvikling i forhold til egen praksis.

TILMELD DIG FAGET HER

Viden- og innovationsledelse (Agil/Adræt projektledelse)

Den klassiske måde at styre og lede projekter på bliver mere og mere udfordret og der er behov for at kunne reagere hurtigt, udvikle sammen med kunden, arbejde innovativt – og ikke mindst vurdere og skabe værdi løbende.

Du kommer på dette modul til at arbejde med principperne for Agile Thinking og brugerdreven innovation i forhold til projekter i egen organisation.

Du lærer om:

 • Agile thinking – levere værdi i tæt samarbejde med kunden
 • Kvalitet, produktivitet og effektivitet i projekter
 • Principper for adrætte projekter – produkt og proces
 • Innovative processer.

TILMELD DIG FAGET HER

Afgangsprojekt

Formålet med afgangsprojektet er at kvalificere dig til at identificere, reflektere og analysere en tværfaglig og praksisorienteret projektledelsesproblemstilling, samt angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier, strategier og metoder.

Afgangsmodulet forudsætter at du har gennemført og bestået de 6 obligatoriske fag og 3 valgfag.

Du lærer om:

 • Arbejdet med afgangsprojektet skal relateres til studiets øvrige moduler og uddybe arbejdet i disse moduler med:
 • Videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver
 • Projektopgaveskrivning
 • Den studerendes professionelle kompetenceudvikling.

TILMELD DIG FAGET HER

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.